Vlaamse regering vertoont onvoldoende daadkracht voor fiscale autonomie

comments Comments Off on Vlaamse regering vertoont onvoldoende daadkracht voor fiscale autonomie - Bron: openvld.be

gledVlaamse Open Vld-parlementsleden Bart Tommelein en Dirk Van Mechelen hebben een voorstel ingediend om de Vlaamse regering te verplichten voor het einde van de legislatuur in te staan voor de autonome inning van de eigen belastingen. Momenteel staat de federale overheid immers grotendeels in voor de inning van de Vlaamse belastingen wat bijzonder ontransparant is. De Open Vld parlementsleden willen met hun voorstel de bestaande fiscale mogelijkheden voor Vlaanderen maximaal invullen.

Sinds de vijfde staatshervorming kan de Vlaamse regering immers zelf alle door haar opgelegde belastingen innen. Terwijl de vorige Vlaamse regering een eigen Vlaamse belastingsadministratie uitbouwde en besliste om alle verkeersbelastingen (de verkeersbelasting, de BIV en het eurovignet) vanaf 2010 zelf te innen beperkt deze Vlaamse regering zich tot het verder uitwerken van de eerder genomen beslissingen.

Inzake fiscale autonomie vertoont deze Vlaamse regering onvoldoende daadkracht, aldus Dirk Van Mechelen: “Het getuigt van bijzonder weinig ambitie op het vlak van fiscale autonomie om enkel uit te voeren wat tijdens de vorige legislatuur werd beslist. Bovendien slaagt men hierin zelfs niet gezien de invoering van de autonome inning van de verkeersbelasting met een jaar moet worden uitgesteld. Dat de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport enerzijds verklaart dat de eerste bekommernis de maximale invulling is van de bestaande fiscale ruimte en dat aldus zal worden ingezet op het “maximaal gebruik van haar bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader”, om vervolgens doodleuk te verklaren dat er deze regeerperiode geen sprake zal zijn van de autonome inning van de registratie-, schenkings- en successierechten spreekt boekdelen.”.

Deze discussie is verre van theoretisch. De ervaring uit het verleden, zoals de eigen inning van het toenmalige Kijk en luistergeld en de onroerende voorheffing toont aan dat de eigen inning leidt tot meer efficiëntie. Zo had de eigen inning van Kijk en Luistergeld tot gevolg dat het personeelsbestand daalde met 40% en de inningskosten afnamen met 2,5 miljoen euro. Bovendien was er een meeropbrengst van 7,4 miljoen euro door een betere fraudebestrijding.

Daarnaast is het fundamenteel voor een democratische rechtstaat dat het bestuursniveau dat de belastingen oplegt ook instaat voor de inning. Momenteel is een Vlaams Volksvertegenwoordiger geen verantwoording verschuldigd aan zijn kiezer voor de inning van de middelen, waarmee hun uitgaven nochtans grotendeels worden betaald. De inning in eigen beheer van de belastingen versterkt de fiscale en financiële autonomie en is het logisch gevolg van het principe: “No taxation without representation” (geen belasting zonder vertegenwoordiging).

Als de Vlaamse regering zelf haar eigen belastingen int zal ze ook sneller kunnen beschikken over haar middelen. Momenteel moet de Vlaamse regering immers wachten tot de federale administratie de geïnde Vlaamse belastingen doorstort.

Ook de Vlaamse burger zal dit merken in zijn portefeuille, aldus Tommelein: “Wie na de aankoop of verkoop van een woning registratierechten moet terugkrijgen, kijkt tegen lange wachttijden aan. In sommige gevallen lopen deze op tot twee jaar. In 2008 waren meer dan 10.000 dossiers aan het wachten op terugbetaling van de registratierechten. Dit kan leiden tot financiële moeilijkheden en het hoeft geen betoog dat dit een bijkomende drempel vormt voor de eigendomsverwerving. Nieuwe eigenaars houden bij het opstellen van hun financieel plan geen rekening met de laattijdige terugbetaling van de registratierechten. Als we de inning in eigen beheer nemen kunnen we de mensen sneller en efficiënter bedienen.”

Bart Tommelein vindt het vreemd dat de Vlaamse regering draalt om deze belangrijke fiscale bevoegdheid over te nemen vanwege de federale overheid: “Na tien jaar werken beschikt Vlaanderen via het Vlaams Fiscaal platform en de eerdere investeringen in een stevige front- en back office over een volwaardige eigen belastingsdienst, doch men weigert deze consequent in te zetten. ”

Het argument dat deze regering eerst moet leren uit het leertraject van de autonome inning van de verkeersbelasting is niet overtuigend. Reeds in 1997 stond Vlaanderen in voor de autonome inning van het Kijk en Luistergeld. Ingevolge het decreet van 1998 volgde de inning van de onroerende voorheffing. Na meer dan 10 jaar heeft men voldoende leergeld betaald. De toenmalige regering toonde zich wat betreft de autonome inning ambitieuzer dan de huidige en dit is des te treffender gezien de geloofsbelijdenis aan de Maddens doctrine, aldus Bart Tommelein en Dirk Van Mechelen: “Bij de start van de legislatuur reeds aangeven dat men enkel gaat uitvoeren wat de vorige regering in de stellingen heeft gezet is wel bijzonder minimalistisch.

Open Vld vraagt via hun voorstel van resolutie aan de Vlaamse regering om conform het regeerakkoord maximaal gebruik te maken van haar bevoegdheden binnen het grondwettelijk en wettelijk kader en aldus over te gaan tot de autonome inning van alle gewestbelastingen. Deze regering heeft nog vier jaar te gaan en beschikt aldus over meer dan voldoende tijd om deze interne staatshervorming vlot te laten verlopen.

De autonome inning zal leiden tot een daling van de administratieve overlast, een betere efficiëntie, een correcter beeld van de institutionele structuur, een betere fraudebestrijding en vooral een rechtstreekse positieve impact op de portefeuille van de burger, getuige de laattijdige teruggave van de registratierechten.Gerelateerde Berichten

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed