Maak werken aantrekkelijker

comments Comments Off on Maak werken aantrekkelijker - Bron: openvld.be

nieuws_24061Tot die conclusie komt Open Vld-senator en voorzitter van de Pensioenwerkgroep Nele Lijnen. “Ik ben aangenaam verrast door de recente standpunten van minister van Pensioenen Michel Daerden. Hij noemt het verlagen van de schuldenlast essentieel voor het vrijwaren van onze pensioenen. Een grote stap voorwaarts in het PS-denken. De schulden van vandaag zijn immers de belastingen van morgen.” Nele Lijnen: “We hebben met Open Vld erg aangedrongen dat de Senaat een werkgroep Pensioenen zou oprichten. Als basis konden we terugvallen op de aanbevelingen van de Kamercommissie Sociale Zaken uit 2004. Alleen is de situatie zes jaar later nog dramatischer geworden. De Kamercommissie concludeerde toen dat het tekort dringend naar beneden moest, en het is intussen gestegen. De arbeidsparticipatie moest omhoog, maar blijft hangen op 61 procent. En de gezondheidskosten, die toen 3,4 procent van het bruto binnenlands product of bbp uitmaakten, zijn nu gestegen tot 4,5 procent.”

We doen het dus niet goed?

“Je hoeft maar naar de cijfers te kijken. Onze pensioenuitgaven belopen nu 9,1 procent van het bbp. Bij ongewijzigd beleid wordt dat tegen 2060 14,4 procent. Onze vervangingsratio – de verhouding tussen het pensioenbedrag en het laatste loon – is 37 procent. Onze pensioenen zijn dus veel te laag. 25 procent van onze gepensioneerden vallen dan ook onder de armoedegrens. In Nederland is dat 5 procent.”

Minister Daerden wil dat we drie jaar langer blijven werken

“Hij heeft gelijk. De activiteitsgraad van de 55- tot 64-jarigen blijft schrikbarend laag. In België werkt maar 34 procent van de mensen in die leeftijdscategorie. Het Europees gemiddelde is 44 procent. In Nederland is de activiteitsgraad op die leeftijd 53 procent, in Noorwegen 69,2 en in Zweden 70,1 procent.”

Maar dat alleen zal niet genoeg zijn

“Het zou al veel problemen oplossen maar het is niet genoeg, neen. We hebben nood aan een plan voor de korte termijn, én een voor de lange termijn. Op de korte termijn zijn een aantal maatregelen dringend noodzakelijk. Ten eerste moeten de laagste pensioenen omhoog. Dat kost niet eens zo heel veel.

Ten tweede moeten gepensioneerden onbeperkt kunnen bijverdienen om hun inkomen wat bij te spijkeren. En die blijven dan ook belastingen en sociale bijdragen betalen op dat inkomen. Dus de staatskas vaart daar ook goed bij. Ik stel tot mijn genoegen vast dat minister Daerden in zijn groenboek daar ook de weg voor wil vrijmaken.

Een derde maatregel is het invoeren van de pensioensplit. Want 60 procent van de mannen heeft een loopbaan van 45 jaar, terwijl de helft van de vrouwen maar een loopbaan van 33 jaar heeft. Het zijn immers nog steeds de vrouwen die thuisblijven voor de kinderen. Koppels moeten dan ook de mogelijkheid krijgen om de pensioenrechten te verdelen. Daar moet een wettelijk kader voor komen.

Voorts moet er meer en betere informatie komen in de vorm van een pensioenportefeuille met jaarlijks informatie over de individuele stand van de pensioenrechten voor iedereen die werkt. Want nu weten jonge mensen nauwelijks iets over die pensioenrechten en houden ze er geen rekening mee bij het nemen van hun beslissingen. Alle themaverloven zouden ook moeten worden opgenomen in een individuele loopbaanrekening, zodat mensen ook kunnen inschatten wat de gevolgen op pensioenvlak zijn van zo’n themaverlof.”

Velen pleiten ook voor het uitbreiden van de ‘tweede pijler’, de groepsverzekeringen

“Volledig mee eens. Nu heeft 40 procent van de werknemers niet zo’n aanvullend pensioen.”

En voor de lange termijn?

“Essentieel is een activerend beleid, niet alleen voor de ouderen maar voor iedereen. Werken moet aantrekkelijker gemaakt worden, en we moeten mensen beter begeleiden naar werk. Daarnaast moeten we de begroting zo snel mogelijk onder controle krijgen om opnieuw begrotingsoverschotten te boeken.

Uiteindelijk denk ik dat we een pensioenplan voor drie generaties nodig hebben

  • Voor de generatie die nu al met pensioen is. Die moet de vrijheid krijgen om zelf haar leven in te vullen en dus onbeperkt kunnen bijverdienen.
  • Voor de generatie die nu werkt. Die moet aangemoedigd worden om langer te blijven werken, en de tweede en de derde pensioenpijler moeten worden versterkt.
  • En voor de jonge generatie moeten we naar een volledig nieuw pensioenstelsel. Hoe dat er moet uitzien, daar kunnen we nog over discussiëren.”


Gerelateerde Berichten

© Thomas Geeraerts 2009-2017

Add me on Facebook
Follow Me on Twitter
Subscribe to Feed